#37 Chính Sách Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Xanh Ở Trung Quốc Và Bài Học Cho Việt Nam

0
72#37 Chính Sách Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Xanh Ở Trung Quốc Và Bài Học Cho Việt Nam

🌈 Số trang: 115

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại KHUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI XANH Ở TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Mai Thị Hoàng Giang Mã sinh viên : 1111110067 Lớp : Anh – Khối Khóa : 50 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Ngọc Quyên Hà Nội, tháng năm 2015 i MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC BẢNG vi DANH SÁCH PHỤ LỤC vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) XANH VÀ KHUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) XANH 1.1 Một số vấn đề lý luận FDI 1.1.1 Khái niệm FDI 1.1.2 Đặc điểm FDI 1.1.3 Phân loại FDI 1.2 Một số vấn đề lý luận FDI xanh 10 1.2.1 Định nghĩa FDI xanh 10 1.2.2 Cách đo lường FDI xanh 11 1.2.3 Phân loại FDI xanh 13 1.3 Một số vấn đề lý luận khung sách thu hút FDI xanh 16 1.3.1 Khái niệm khung sách thu hút FDI 16 1.3.2 Khung sách thu hút FDI xanh 18 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến sách thu hút FDI xanh quốc gia 27 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI XANH Ở TRUNG QUỐC THỜI GIAN QUA 31 2.1 Tổng quan thu hút FDI xanh vào Trung Quốc (2000 – 2014) 31 2.1.1 Tình hình thu hút FDI vào Trung Quốc 31 2.1.2 Tình hình thu hút FDI xanh vào Trung Quốc 34 2.2 Khung sách thu hút FDI xanh Trung Quốc (2000 – 2014) 40 ii 2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến sách thu hút FDI xanh Trung Quốc 40 2.2.2 Những sách chung liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài44 2.2.3 Chính sách liên quan đến môi trường 47 2.2.4 Đặc điểm khung sách thu hút FDI xanh Trung Quốc57 2.3 Đánh giá chung khung sách thu hút FDI xanh Trung Quốc thời gian qua 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 61 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI XANH Ở VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TỪ KHUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI XANH Ở TRUNG QUỐC 64 3.1 Tình hình thu hút FDI xanh sách thu hút FDI xanh Việt Nam (2000 – 2014) 64 3.1.1 Tình hình thu hút FDI xanh Việt Nam 64 3.1.2 Chính sách thu hút FDI xanh Việt Nam 72 3.2 Điểm tương đồng khác biệt Việt Nam Trung Quốc liên quan đến sách thu hút FDI xanh thời gian qua 78 3.2.1 Những điểm tương đồng 78 3.2.2 Sự khác biệt 81 3.3 Bài học cho Việt Nam từ khung sách FDI xanh Trung Quốc thời gian tới 84 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư trực tiếp nước cách đồng bộ, quán minh bạch 84 3.3.2 Xây dựng sách cụ thể khuyến khích thu hút FDI xanh 85 3.3.3 Đẩy mạnh hoạt động quản lý dòng vốn FDI hoạt động hỗ trợ nhà nước 92 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 101 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á APEC Asia-Pacific BAU Economic Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Cooperation Thái Bình Dương Business as usual Kinh doanh bình thường thay đổi ảnh hưởng tới BOT Build – Operate – Transfer Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao EGS Environmental goods and Sản phầm dịch vụ môi trường services Eurostat European Statistics Cơ quan thống kê Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GHG Greenhouse gas Khí thải gây hiệu ứng nhà kính (như: CO2, CH4, N2O, O3, CFCs ) IEA International Energy Agency IPCC Intergovernmental Panel on Ủy ban liên phủ biến đổi toe Cơ quan lượng quốc tế Climate Change khí hậu tonne of oil equivalent dầu tương đương (năng lượng nhiệt tạo thành đốt cháy dầu) kWh Kilowatt hour Kilo oát iv OECD Organisation for Economic Tổ chức hợp tác phát triển kinh Co-operation and tế Development ppm parts per million phần triệu phần (đơn vị đo lường thể nồng độ theo khối lượng hay thể tích chất hỗn hợp có chứa chất đó) PPP Public – Private Partnership Hợp tác công – tư TNC Transnational Corporation Công ty xuyên
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/chung-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here